Condicions generals

0.OBJECTE

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web https://setanta7.com/ , del qual és titular PIBMAS 77, SL (d’ara endavant, SETENTA-7).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’hi indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.


1.IDENTIFICACIÓ

SETENTA-7, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa:

 • Denominació social: PIBMAS 77, SL
 • Nom comercial: SETENA7.
 • CIF: B56499676.
 • Domicili social: Carrer Comte Savallà , 10 Local – 17491 Peralada (GIRONA).


2.COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: +34 637 78 54 19.
 • Email: info@setanta7.com
 • Adreça: Carrer Comte Savallà , 10 Local – 17491 Peralada (GIRONA).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i SETENA7 es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


3.PRODUCTES

Els productes disponibles, amb les seves característiques principals i preus, són visualitzats a la pantalla. SETENA7 es reserva el dret de determinar, a cada moment, els productes oferts als clients. En conseqüència, SETANTA7 pot afegir nous productes als existents en qualsevol moment. De la mateixa manera, es reserva el dret de retirar o deixar d’oferir, sense avís previ, qualsevol dels productes presentats.

Un cop dins https://setanta7.com, i per procedir a la contractació dels diversos productes, l’usuari ha de seguir les instruccions detallades en el procés de compra. Això implica la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars establertes al lloc web.


4.DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

SETENA7 s’esforça per garantir la disponibilitat de tots els productes anunciats al lloc web. No obstant, en cas que un producte sol·licitat no estigui disponible o s’hagi esgotat, s’informarà el client mitjançant el correu electrònic proporcionat durant la compra el més aviat possible.

Si el producte no està disponible i el consumidor n’ha estat notificat, SETENA7 pot oferir un producte de característiques similars sense augmentar el preu. En aquest cas, el consumidor pot acceptar o rebutjar l’alternativa, exercint el dret de desistiment i resolució del contracte.

En situacions d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i si el client rebutja els productes de substitució, el reemborsament es farà de la mateixa manera que es va fer el pagament original de la compra.

En el cas de retard injustificat en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor té el dret de reclamar el doble de la quantitat deguda.


5.PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per dur a terme qualsevol compra en aquest lloc web, és requisit fonamental que el client sigui major d’edat.

Addicionalment, cal que l’usuari es registri a https://setanta7.com/ a través d’un formulari de recopilació de dades, proporcionant a SETANTA7 la informació essencial per a la contractació. Les dades subministrades han de ser veraces, precises i completes respecte a la identitat del client, devent aquest donar el seu consentiment exprés mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de SETENTA7.

Els passos que cal seguir per fer una compra són els següents:

 1. Seleccionar els productes.
 2. Verificar la comanda a la cistella.
 3. Introduir dades personals i adreces.
 4. Acceptar la política de privacitat.
 5. Acceptar les condicions generals.
 6. Premeu el botó “Comanda amb obligació de pagament”.
 7. Realitzar el pagament a través de la passarel·la de pagament.

Durant el procés de venda i la seva subsegüent gestió logística, es genera un document per al seguiment i el control de la transacció.

El conjunt de documents esmentats anteriorment, juntament amb les condicions generals, serà anomenat “el contracte”. Aquest contracte s’arxivarà en format electrònic. Es recomana al client imprimir i/o guardar-ne una còpia en un suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com del comprovant de recepció enviat per SETANTA7 per correu electrònic.

En realitzar una comanda, el client rebrà un correu electrònic amb totes les dades corresponents a la sol·licitud.


FACTURACIÓ

El client atorga el seu consentiment per rebre la factura en format electrònic, la qual li serà enviada per correu electrònic. Així mateix, tindreu accés a la factura a la vostra àrea d’usuari, si escau. En qualsevol moment, el client té l’opció de revocar aquest consentiment mitjançant correu electrònic, optant per rebre la factura en format paper.


6.LLIURAMENT

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

L’àrea de lliurament abasta les zones següents: Espanya peninsular i Balears.

A més, oferim serveis de lliurament a qualsevol país pertanyent a l’Espai Econòmic Europeu (EEE).


FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

Mitjançant transport per agència:

SETENA7 reafirma el seu compromís amb la puntualitat en el lliurament de productes en stock amb destinació a Espanya, garantint un termini màxim de 7 dies. Per als països integrants de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), el lapse de lliurament s’estén a 10 dies.

En el cas de productes confeccionats d’acord amb les especificacions de l’usuari, és a dir, personalitzats, el període de lliurament s’estableix en 15 dies per a ubicacions dins d’Espanya i oscil·larà entre 15 i 20 dies per a aquells que pertanyen a l’EEE. Aquests terminis estan subjectes a l’operativitat de la companyia de Correus al país corresponent.

Per a productes personalitzats, el client serà notificat per correu electrònic sobre el termini aproximat de confecció, preparació, enviament i entrega. A més, podrà accedir a aquesta informació a la seva àrea d’usuari registrat, si escau.

És imperatiu destacar que els terminis de lliurament poden veure’s afectats per circumstàncies externes a la voluntat de SETANTA7, tals com vagues generals i/o sectorials, festivitats a nivell nacional, provincial o local, així com esdeveniments meteorològics que puguin pertorbar el desenvolupament normal de la activitat logística del transport en qualsevol de les modalitats.

SETENA7 es reserva el dret de modificar el tipus d’enviament i l’empresa encarregada del mateix, independentment de l’estipulat en aquest lloc web, sempre que no causi un perjudici evident al client. Qualsevol canvi o ajustament en la modalitat, dates o empresa de transport serà degudament comunicat al client a través de correu electrònic.


7.PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes disponibles al lloc web s’expressaran en euros, llevat que s’indiqui el contrari, i romandran garantits durant el període de validesa, excepte en casos d’error d’impressió, independentment de la destinació de la comanda .

La informació detallada sobre els preus finals de tots els productes, incloent-hi, si escau, els preus finals per unitat de mesura quan sigui obligatori, així com les seves característiques, ofertes, descomptes, entre d’altres, es troba reflectida a cada article del catàleg del lloc web.

 • Tots els preus dels productes inclouen l’Impost sobre el valor afegit (IVA).
 • La taxa d’IVA aplicada és del 21%.
 • Despeses d’enviament: Aquests es calculen i es presenten abans que el client accepti la comanda. Varien segons el volum, pes, destinació de la mercaderia i el tipus de transport seleccionat pel client entre les opcions disponibles, si escau.

En funció de l’import de la comanda, és possible que el client es beneficiï de despeses d’enviament gratuïtes. Tota la informació al respecte serà mostrada en pantalla abans de finalitzar la comanda.

És important tenir en compte que els preus dels productes poden canviar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu aplicable serà el vigent en la data en què es faci la comanda. Tot i això, el cost final serà comunicat al client durant el procés de compra en línia, abans que formalitzi la seva acceptació.


8.FORMES DE PAGAMENT

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament:

a) Per targeta de crèdit o dèbit

Podeu realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.


9.POLÍTICA DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

Segons el que disposa la normativa vigent, el consumidor i usuari tenen el dret de desistir del contracte en un període màxim de 14 dies naturals, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense incórrer en costos addicionals, a excepció dels que preveu l’article 107.2 i 108 del RD 1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el text referent a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

És rellevant assenyalar que aquest dret de desistiment no s’aplica, entre altres casos, als contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari, o que siguin clarament personalitzats, així com a aquells que, per naturalesa, no puguin ser tornats o tinguin la possibilitat de deteriorar-se o caducar ràpidament. En el cas de productes no inclosos a les excepcions esmentades, el client té un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar SETANTA7 sobre la seva decisió de desistir del contracte.

L’exercici d’aquest dret implica que SETENA7 procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix mètode de pagament escollit pel client.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà la seva decisió de desistir del contracte a SETANTA7 mitjançant el formulari disponible al final d’aquest document, enviat a l’adreça de correu electrònic corresponent. SETENA7 enviarà al consumidor un justificant de recepció del desistiment en un format durador.

És essencial que, per a realitzar la devolució, el producte es trobi en perfecte estat, amb el seu embolcall original intacte, incloent precinte i/o film , així com la seva cinta corporativa, si s’aplica, i amb tots els seus accessoris, sense haver estat utilitzat.

Un cop rebuda la sol·licitud, ens posarem en contacte amb el client per proporcionar-li els detalls de la devolució.

Cal destacar que els costos de devolució dels béns seran assumits pel client.

———-

——->  Enllaç al formulari de desistiment  <——-

———-


DEVOLUCIONS

En cas que el consumidor/usuari vulgui tornar un producte a causa de manca de conformitat, és imperatiu que ho comuniqui en un termini màxim de 3 dies laborals des de la seva recepció. La devolució, en qualsevol cas, està subjecta a l’aprovació de la SETENA7. Per notificar la intenció de tornar el producte adquirit, el consumidor/usuari ha de posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client de SETANTA7 a través del número de telèfon 637 78 54 19 o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@setanta7.com, sens perjudici del que estableixen els articles 114 i següents del LGDCYU.

Per dur a terme la devolució de productes, cal enviar-los a la següent adreça: Carrer Comte Savallà , 10 Local – 17491 Peralada (GIRONA), amb el seu embalatge original i en el mateix estat en què van ser rebuts, adjuntant una còpia de la factura de compra. Un cop rebuts els articles i verificat que compleixen totes les condicions esmentades, SETANTA7 procedirà a aprovar la devolució i iniciarà el reintegrament de l’import total utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat pel client.

L’horari del servei d’Atenció al Client és de 10.00 a 17.00, de dilluns a divendres.

S’informa a l’usuari/consumidor que SETENA7 disposa de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, conforme al Decret 121/2013, de 26 de febrer, els quals poden ser sol·licitats per qualsevol mitjà.

———-

——-> Enllaç al formulari de devolucions <——-

———-


10.GARANTIA

Els productes adquirits a través de https://setanta7.com/ són originals, no són manipulats ni modificats d’acord amb els termes legalment establerts i tenen un període de garantia de 2 anys des de la data de lliurament, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte, així com qualsevol avaria produïda durant aquest període, sempre que aquesta avaria no sigui imputable al consumidor/usuari, així com aquells productes que no es corresponen amb la comanda o compra realitzada.

Totes aquelles intervencions/reparacions que es facin dins del període de garantia no implicaran una prolongació del termini inicial de 2 anys.

SETENA7 garanteix que la seva plataforma de comerç electrònic està tècnicament preparada per a la venda de productes i/o serveis.

SETENA7 realitza el major dels esforços perquè les informacions (imatges i descripcions) que apareixen a la web siguin les correctes i posseeixin les qualitats del producte. Les diferències entre les imatges i els productes poden ser mínimes i no afecten les característiques essencials dels productes. El color dels productes mostrats a la botiga virtual pot diferir del color real del producte.

En cas que el producte adquirit presenti alguna tara, deteriorament, o imperfecció no relacionada amb un mal ús, el consumidor haurà de comunicar-ho al servei d’atenció al client de SETANTA7, al número de telèfon 637 78 54 19 oa través de les adreces de correu electrònic anteriorment indicades, tan aviat com en tingui coneixement i sempre dins del termini legalment establert.

Per fer ús de la garantia és imprescindible la presentació de la factura/tiquet de compra.

Llevat de prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la factura o tiquet de compra, o l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.

En els casos en què es justifiqui l’ús de la garantia, es procedirà a la substitució del producte deteriorat o la devolució, en els termes legalment establerts. Les despeses que s’originin com a conseqüència de la devolució d’aquest seran a càrrec de SETENA7.


11.ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de SETANTA7 el client haurà d’adreçar-se al departament d’atenció al client bé al número de telèfon +34 637 78 54 19, bé a través de l’adreça de correu electrònic info@setanta7.com

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


12.LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent i particularment per:

 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
 • Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús o del contingut de la pàgina web, en general, SETANTA7 i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, SETANTA7 i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Tota la informació i documentació disponible a les versions en altres idiomes de la present pàgina web, es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut d’aquestes versions i el de la versió original en espanyol, prevaldrà el d’aquesta última. La llengua utilitzada serà el Castellà.