Search

Política de reemborsaments i devolucions
————

POLÍTICA DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

Segons el que disposa la normativa vigent, el consumidor i usuari tenen el dret de desistir del contracte en un període màxim de 14 dies naturals, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense incórrer en costos addicionals, a excepció dels que preveu l’article 107.2 i 108 del RD 1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el text referent a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

És rellevant assenyalar que aquest dret de desistiment no s’aplica, entre altres casos, als contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari, o que siguin clarament personalitzats, així com a aquells que, per naturalesa, no puguin ser tornats o tinguin la possibilitat de deteriorar-se o caducar ràpidament. En el cas de productes no inclosos a les excepcions esmentades, el client té un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar SETANTA7 sobre la seva decisió de desistir del contracte.

L’exercici d’aquest dret implica que SETENA7 procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix mètode de pagament escollit pel client.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà la seva decisió de desistir del contracte a SETANTA7 mitjançant el formulari disponible al final d’aquest document, enviat a l’adreça de correu electrònic corresponent. SETENA7 enviarà al consumidor un justificant de recepció del desistiment en un format durador.

És essencial que, per a realitzar la devolució, el producte es trobi en perfecte estat, amb el seu embolcall original intacte, incloent precinte i/o film , així com la seva cinta corporativa, si s’aplica, i amb tots els seus accessoris, sense haver estat utilitzat.

Un cop rebuda la sol·licitud, ens posarem en contacte amb el client per proporcionar-li els detalls de la devolució.

Cal destacar que els costos de devolució dels béns seran assumits pel client.

———-

——->  Enllaç al formulari de desistiment  <——-

———-


DEVOLUCIONS

En cas que el consumidor/usuari vulgui tornar un producte a causa de manca de conformitat, és imperatiu que ho comuniqui en un termini màxim de 3 dies laborals des de la seva recepció. La devolució, en qualsevol cas, està subjecta a l’aprovació de la SETENA7. Per notificar la intenció de tornar el producte adquirit, el consumidor/usuari ha de posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client de SETANTA7 a través del número de telèfon 637 78 54 19 o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@setanta7.com, sens perjudici del que estableixen els articles 114 i següents del LGDCYU.

L’horari del servei d’Atenció al Client és de 10.00 a 17.00, de dilluns a divendres.

S’informa a l’usuari/consumidor que SETENA7 disposa de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, conforme al Decret 121/2013, de 26 de febrer, els quals poden ser sol·licitats per qualsevol mitjà.

———-

——-> Enllaç al formulari de devolucions <——-

———-